Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster och ge dig en personlig upplevelse. När du använder den här webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
 
 


Sök miljöfordon

Sök bland alla lätta miljöfordon med återförsäljare i Sverige. Du kan söka bland såväl aktuella modeller som utgångna modeller.

Data om fordonen uppdateras dagligen av vår bildataleverantör Autonet.

Obs! För tillfället har vi problem med värden för vissa fordon. Felsökning pågår.

Resultat: 0 fordon


Miljöbilar kan ibland köras på flera bränslen. Sökningen görs på huvudbränslet.
Info om förnybara drivmedel
Detta fält avser bilens märken. Välj en eller flera.
Välj mellan manuell eller automat.
Det finns flera miljöbilsdefinitioner.
Info om miljöbilsdefinitioner
Sök utifrån Upphandlingsmyndighetens kravnivåer för upphandlare.
Aktuella modeller kan köpas nya nu. Utgångna modeller finns framförallt på andrahandsmarknaden men kan ibland även hittas som "nya" restexemplar hos bilhandlarna.
Kryssa här om du bara vill få fram bilar som får ha dragkrok.
Om du kryssar i säkerhet så filtrerar vi bara fram de fordon som klarar de säkerhetskrav som gäller för statliga myndigheters bilinköp.
De flesta leverantörer förnyar aktuella bilmodeller en gång per år. Det kan handla om mindre förändringar i utseende, teknik, motor mm. Nya årsmodeller brukar komma ut på marknaden under hösten och namnges då efter påföljande år.
Primärbränsle, det bränsle som bilen i första hand är avsedd för:

På miljofordon.se anses följande som primärbränsle:

Flexifuelbil – etanol E85;
Gasbil  – fordonsgas (som i huvudsak består av  metan);
Elbil – el;
Snål bensinbil – bensin;
Snål dieselbil – diesel;
Elhybrid – bensin eller diesel beroende på vilket drivmedel bilen ska tankas med;
Laddhybrid – el i kombination med bensin eller diesel.
Många miljöbilar kan gå på flera bränslen, exempelvis:

Flexifuelbil – etanol E85 och bensin;
Gasbil  – fordonsgas ock bensin;
Laddhybrid – el i kombination med bensin eller diesel.
Det finns flera olika miljöbilsdefinitioner. En del av dem är kopplade till olika förmåner andra används för att styra inköp. Läs mer om olika miljöbilsdefinitioner under Vad är miljöbil
Miljöklasser anger högsta tillåtna utsläpp av en rad luftföroreningar och reglerar också hur dessa utsläpp ska mätas.

Euro 5: alla nya bilar som säljs från och med den 1 januari 2011 måste uppfylla dessa krav.

Euro 6: innebär ytterligare skärpta utsläppskrav för dieselbilar. Euro 6 kommer att bli obligatorisk för alla nya bilar som säljs från och med den 1 september 2015.

Miljöklass El: gäller bilar som drivs enbart med elektricitet från batterier.

Miljöklass Elhybrid: gäller bilar som drivs med både ett flytande bränsle och elektricitet från batterier.

Miljöklass Laddhybrid: Gäller för elhybrider som också kan laddas med el utifrån.
Uppgiften avser deklarerad förbrukning vid blandad körning. mäts standardiserat i ett test som är gemensamt för EU-länderna och måste anges av tillverkaren bl a när bilen typgodkänns i EU.

Deklarerad bränsleföbrukning visar bilens bränsleförbrukning i en testcykel och kan bl a användas för att jämföra hur bränsleeffektiva olika bilar är. 

Förbrukningen vid verklig körning är vanligtvis högre och varierar bl a beroende på förarens körstil, trafiksituation och årstid.
CO2 tailpipe är utsläppen av CO2 från själva avgasröret såsom det redovisas till konsument. Uppgiften avser blandad körning.

För bilar som kan ha flera bränslen avser uppgiften, om inget annat anges, primärbränslet.

På miljofordon.se anges följande som primärbränsle:

Flexifuelbil – etanol E85;
Gasbil  – fordonsgas (som i huvudsak består av  metan);
Elbil – el;
Snål bensinbil – bensin;
Snål dieselbil – diesel;
Elhybrid – bensin eller diesel beroende på vilket drivmedel bilen ska tankas med;
Laddhybrid – el i kombination med bensin eller diesel.
CO2 WTW för en bil är utsläppen av klimatpåverkande gaser när man tar hänsyn till utsläppen från drivmedlets hela livscykel, well-to-wheel, samt bilens bränsleförbrukning. I detta fall vid blandad körning. 

CO2 WTW beräknas av miljofordon.se. 

För bilar som kan köras på flera bränslen avser WTW värdet körning på bilens primärbränsle, dvs E85 för etanolbilar, fordonsgas för gasbilar, för laddhybrider en kombination av el och det andra bränsle laddhybriden är avsedd för.

Läs mer under: Så beräknar vi miljöpåverkan


Utsläpp av partiklar enligt standardiserad metod. Uppgifter om partikelutsläpp krävs för typgodkännande av en bilmodell och finns även i bilregistret. Bilar som kan gå på flera bränslen har flera partikelvärden i typgodkännande-registret. Miljofordon.se anger testvärdena för etanoldrift för etanolbilar och för gasdrift för gasbilar. På etanolbilar av modellår 2010 och äldre saknas dock testvärden för bensindrift, då  anges istället partikel-värdet vid bensindrift.
Utsläpp av kväveloxider, NOx mätt enligt standardiserad metod. NOx värden för en bilmodell krävs för typgodkännande av bilen, och finns även i bilregistret. Bilar som kan gå på flera bränslen har flera NOx-värden i typgodkännande-registret. Miljofordon.se anger testvärdena för etanoldrift för etanolbilar och för gasdrift för gasbilar. På etanolbilar av modellår 2010 och äldre saknas dock testvärden för bensindrift, då  anges istället NOx värdet vid bensindrift. 

I dagsläget saknar vår dataleverantör uppgifter om NOx värden för många bilmodeller.
Ljudnivån i dB vid körning.
Energianvändning är ett mått på hur energieffektiv en bil är per km. 

Energianvändningen beräknas av miljofordon.se

Beräkningen görs utifrån deklarerad bränsleförbrukning vid blandad körning samt bränslets energiinnehåll.

Läs mer under: Så beräknar vi miljöpåverkan
Anger motorns cylindervolym, i kubikcentimeter.
Motoreffekt mäts i kW, men i folkmun gäller hästkrafter eller hästar. Därför anges motoreffekt i båda enheterna på miljofordon.se
Motoreffekt mäts i kW, men i folkmun gäller hästkrafter eller hästar. Därför anges motoreffekt i båda enheterna på miljofordon.se
Anger hur mycket drivmedel bilens tank(ar) rymmer. Etanolbilar har en tank som kan fyllas med E85 eller bensin. Gasbilar har två tankar, en för gas och en för bensin. 

För elbilar motsvaras tankvolym av batteriets kapacitet. 

För laddhybrider och elhybrider anges både volym för flytande drivmedel och batteriets kapacitet.
Tid för laddning av fullt batteri vid angiven strömstyrka
Tid för laddning av 80 procent fullt batteri vid angiven strömstyrka
Uppgifter om räckvidd kommer antingen från tillverkaren (via Autonet), eller beräknas av miljofordon.se. 

Beräkningade värden baseras på tankvolym och deklarerad blandad bränsleförbrukning. För gasbilar är den totala räckvidden summan av räckvidden på bensin och gas eftersom bilarna har två tankar. 

För elbilar och laddhybrider anges tillverkarens uppgifter för certifierad räckvidd. 

Erfarenheten visar att praktisk räckvidd är avsevärt lägre än den certifierade, ibland hälften vid eldrift. 

Även för andra drivmedel är den beräknade räckvidden högre än vad så gott som alla förare klarar av att uppnå eftersom certifierad bränsleförbrukning är svår att nå ner till i verkliga livet. 
Bilens rekommenderade cirkapris från generalagenten för angiven utrustningsnivå.

OBS! För utgångna modeller anges det nybilspris som gällde det år modellen var aktuell.
Fordonsskatt betalas årligen. För miljöbilar som är skattebefriade de första fem åren anges 0 samt vad skatten skulle varit om inte skattebefrielsen gällt.
Förmånsvärde är det belopp som den som har förmånsbil beskattas för. 

Förmånsvärdena som presenteras på miljofordon.se är beräknade av vår bildataleverantör Autonet utifrån gällande regelverk. 

De skatterabatter och reduktioner som vissa miljöbilar är berättigade till är inberäknade i de presenterade förmånsvärdena i de fall skatteverket har presenterat en så kallad jämförbar bil för nedsättningen. 

För äldre bilmodeller presenteras gamla förmånsvärden, som gällde då bilmodellen var aktuell.

*Det (av Autonet) beräknade förmånsvärde är för högt.Det beror på att bilen för närvarande saknar jämförbar bil hos Skatteverket. Den skatterabatt miljöbilen är berättigad till är därför inte avdragen. 
Bilens bränsleförbrukning vid blandad körning på bensin mäts standardiserat i ett test som är gemensamt för EU-länderna och måste anges av tillverkaren bl a när bilen typgodkänns i EU.

Deklarerad bränsleförbrukning visar bilens bränsleförbrukning i en testcykel och kan användas för att jämföra hur bränsleeffektiva olika bilar är. 

Förbrukningen vid verklig körning är vanligtvis högre och varierar med bl a förarens körstil, trafiksituation och årstid.

Du kan själv ändra det förvalda värdet, t ex om du vill använda ett värde som stämmer mer med din egen körstil.
Bilens bränsleförbrukning vid blandad körning på diesel mäts standardiserat i ett test som är gemensamt för EU-länderna och måste anges av tillverkaren bl a när bilen typgodkänns i EU.

Deklarerad bränsleförbrukning visar bilens bränsleförbrukning i en testcykel och kan användas för att jämföra hur bränsleeffektiva olika bilar är. 

Förbrukningen vid verklig körning är vanligtvis högre och varierar med bl a förarens körstil, trafiksituation och årstid.

Du kan själv ändra det förvalda värdet, t ex om du vill använda ett värde som stämmer mer med din egen körstil.
Bilens bränsleförbrukning vid blandad körning på e85 mäts standardiserat i ett test som är gemensamt för EU-länderna och måste anges av tillverkaren bl a när bilen typgodkänns i EU.

Deklarerad bränsleförbrukning visar bilens bränsleförbrukning i en testcykel och kan användas för att jämföra hur bränsleeffektiva olika bilar är. 

Förbrukningen vid verklig körning är vanligtvis högre och varierar med bl a förarens körstil, trafiksituation och årstid.

Du kan själv ändra det förvalda värdet, t ex om du vill använda ett värde som stämmer mer med din egen körstil.
Bilens bränsleförbrukning vid blandad körning på certifieringsgas mäts standardiserat i ett test som är gemensamt för EU-länderna och måste anges av tillverkaren bl a när bilen typgodkänns i EU.

Deklarerad bränsleförbrukning visar bilens bränsleförbrukning i en testcykel och kan användas för att jämföra hur bränsleeffektiva olika bilar är. 

Förbrukningen vid verklig körning är vanligtvis högre och varierar med bl a förarens körstil, trafiksituation och årstid.

Du kan själv ändra det förvalda värdet, t ex om du vill använda ett värde som stämmer mer med din egen körstil.
Bilens elförbrukning vid blandad körning mäts standardiserat i ett test som är gemensamt för EU-länderna och måste anges av tillverkaren bl  a när bilen typgodkänns i EU.

Deklarerad elförbrukning visar bilens förbrukning i en testcykel och kan bl a användas för att jämföra hur bränsleeffektiva olika bilar är.

Förbrukningen vid verklig körning är vanligtvis högre och varierar bl a beroende på förarens körstil, trafiksituation och årstid. Erfarenheten är att merförbrukningen relativt de certifierade värdena är extra stor när det gäller elbilar.

Du kan själv ändra det förvalda värdet, t ex om du vill använda ett värde som stämmer mer med din egen körstil, vinterförhållanden etc.
Hur stora utsläppen från en gasbil blir beror på hur den tankas. 

Det förvalda värdet 100% betyder att bilen alltid körs på fordonsgas. Gör du beräkningen med denna tankningsgrad visar resultatet hur långt du som bäst kan nå.

Du kan själv ändra det förvalda värdet så att beräkningarna utgår från en lägre andel fordonsgas i tanken.
Hur stora utsläppen från en etanolbil blir beror på hur den tankas. 

Det förvalda värdet 100% betyder att bilen alltid körs på E85. Gör du beräkningen med denna tankningsgrad visar resultatet hur långt du som bäst kan nå.


Du kan själv ändra det förvalda värdet så att beräkningarna utgår från en lägre andel E85 i tanken.
Hur stora utsläppen från en laddhybrid blir beror bl a på hur stor andel av körningen som görs på el. 

Det förvalda värdet 50% betyder att bilen till hälften körs på el. 

Du kan själv ändra det förvalda värdet så att beräkningarna utgår från en högre eller lägre andel eldrift.
Det förvalda värdet motsvarar den genomsnittliga årliga körsträckan för personbilar. 

Du kan själv ändra körsträckan till ett värde som passar din situation.
Prisuppgifterna är indikativa. Stora prisvariationer kan förekomma i landet och över tiden. Prisuppgifterna på miljofordon.se uppdateras varje till varannan månad.

Vi utgår från en årlig körsträcka på 1218 mil/år.

Pris bensin: 13.67 kr/l
Pris diesel: 13.45 kr/l
Pris fordonsgas: 16.79 kr/kg
Pris etanol: 11.09 kr/l
Pris el: 1.30 kr/kWh
Denna modell är befriad från fordonsskatt de fem första åren.
Det (av Autonet) beräknade förmånsvärde är för högt. Det beror på att bilen för närvarande saknar jämförbar bil hos Skatteverket. Den skatterabatt miljöbilen är berättigad till är därför inte avdragen. 
com_fordon
save
lightbox