Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster och ge dig en personlig upplevelse. När du använder den här webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
 
 

Så räknar vi

Miljöfordon.se är ensamma om att redovisa bilarnas utsläpp från körningen i ett livscykelperspektiv. Det innebär att vi tar hänsyn till utsläppen av växthusgaser/km med hänsyn till hela drivmedlets livscykel. Vi kallar det bilens CO2 WTW-utsläpp. Dessutom redovisar vi bilarnas energianvändning/km.

Livscykelutsläpp av klimatgaser, CO2 WTW, från drivmedel

Miljöfordon.se hämtar uppgifter om bränslets WTW-utsläpp från Energimyndighetens årsvisa sammanställning av utsläppen från de drivmedel som sålts i Sverige föregående år. Dessa baseras på drivmedelsbolagens rapportering. Uppgifterna rapporteras in i efterhand för föregående år från bränsleleverantörerna och därför är uppgifterna ett till två år gamla. Rapporteringen från drivmedelsbolagan följer noggrannt uppställda redovisningspriciper fastställda inom EUs förnybartsdirektiv.

När drivmedlens innehåll förändras påverkas WTW-utsläppen. Det är skälet till att en drivmedelstyp kan få lite olika utsläppsvärden olika år. En effekt blir till exempel att WTW CO2 sjunker från en viss gasbil om naturgasandelen i fordonsgasen sjunker. På samma har utsläppen av växthusgaser från en och samma dieselbil minskat i takt med att andelen förnybara komponenter ökar i dieseln.

Bilens livscykelutsläpp, CO2 WTW

Vi gör beräkningen så här:

CO2 WTW = Bilens deklarerade bränsleförbrukning * drivmedlets WTW-utsläpp per liter eller kg

För olika biltyper blir beräkningarna så här:

CO2 WTW  för: Formel för WTW utsläppet
Bensinbil = Certvärde förbrukning  bensin * CO2 WTW för bensin95
Dieselbil = Certvärde förbrukning diesel * CO2 WTW för diesel
Etanolbil = Certvärde förbrukning etanol E85 * CO2 WTW för E85
Gasbil = Certvärde förbrukning gas * CO2 WTW för fordonsgas
Hybridbil, utan laddmöjlighet,
som går på bensin =
Certvärde förbrukning  bensin * CO2 WTW för bensin95
Hybridbil, utan laddmöjlighet,
som går på diesel =
Certvärde förbrukning diesel * CO2 WTW för diesel
Elbil = Deklarerad elanvändning * CO2 WTW för el
Laddhybrid = ??? under utredning !!!

 

Bränslemix för drivmedel
sålda 2015 - verkligt utfall
Sammansättning
Fordonsgas 72 vol% (70 vikt% 69 energi%) biogas,
28 vol% (30vikt% 31 energi%) naturgas
E85 81 vol% etanol
19 vol% bensin
Diesel Diesel med
4,5 vol% FAME
12,3 vol% HVO
Bensin 95 Bensin med
5 vol% etanol

Källa: Drivmedel och biobränslen 2015, ER 2016:12 KWh, Energimyndigheten aug 2016.

CO2 WTW för drivmedel sålda 2015 (snitt totalt i Sverige)
  Ref
Bensin95  2,94 [kg CO2 ekv/liter] a*
Diesel 2,94 [kg CO2 ekv/liter] a*
E85  1,22 [kg CO2 ekv/liter] a*
Fordonsgas  1,33 [kg CO2 ekv/Nm3] = 1,72 kg CO2 ekv/kg] a*
El (viktat 5 års medelvärde, nordisk mix) 0,065 [kg CO2 ekv/kWh] b
Fame  1,28 [kg CO2 ekv/liter] a*
HVO 0,406 [kg CO2 ekv/liter] a*

* Energimyndigheten rapporterar drivmedlens WTW-utsläpp per MJ, Miljöfordon har räknat om utsläppen till de mått som personbilars bränsleförbrukning anges i dvs liter och kg (samt Nm3)

Vi antar att gasbilarna körs enbart på fordonsgas, etanolbilarna enbart på E85

När vi beräknar CO2 WTW för en etanol- respektive fordonsgasbil antar vi att den körs till 100 procent på E85 respektive fordonsgas. Detta är för vissa förare en överskattning, men vi väljer att göra det för att visa bilens potential. Vi anser att en miljöbil är till för att köras på det miljöbränsle den är gjord för.

När vi räknar ut CO2 WTW för en laddhybrid gör vi samma antaganden om viktad förbrukning av el respektive bränsle som i anvisningarna för certifiering av bilen.

Vi kan inte redovisa utsläppen från tillverkningen av bilarna

Klimatutsläppen från tillverkningen av bilen är inte inberäknade i det CO2 WTW värde som anges på miljofordon.se. Det beror på att det saknas tillförlitlig och enhetlig deklaration av detta för olika bilar och märken. De studier som gjorts visar dock att utsläppen under körning av fordonet står för den allra största delen av utsläppen av växthusgaser, ofta upp till 90%. När det gäller elbilar kan detta bli annorlunda, och tillverklingen stå för en större andel av de totala utsläppen särskilt om man antar att elbilen har ganska kort total körsträcka under sitt liv. Om och när biltillverkare även deklarerar klimatutsläppet från tillverkningen av bilar på ett gemensamt, standardiserat och certifierat sätt blir detta förstås också relevant att inkludera på miljofordon.se.

 

Bilens energianvändning

Eftersom olika bilar tankas med olika drivmedel som mäts i olika enheter och har skilda energiinnehåll fungerar det inte att ta bränsleåtgång som ett mått på energieffektivitet. Därför beräknar vi bilens energianvänding.

Vi gör beräkningen så här:

Energianvänding = Bilens bränsleförbrukning * drivmedlets energiinnehåll

För olika bilar blir det då så här:

Energianvändning för: Formel för energianvändingen
Bensinbil = Certvärde förbrukning på bensin * energiinnehåll ren bensin
Dieselbil = Certvärde förbrukning diesel * energiinnehåll ren diesel
Etanolbil = Certvärde förbrukning etanol E85 * (0,85 * energiinnehåll i ren etanol + 0,15 * energiinnehåll i ren bensin)
Gasbil = Certvärde förbrukning certgas * energiinnehåll certgas
Hybridbil, utan laddmöjlighet, som går på bensin = Certvärde förbrukning på bensin * energiinnehåll ren bensin
Hybridbil, utan laddmöjlighet, som går på diesel = Certvärde förbrukning diesel * energiinnehåll ren diesel
Elbil = Deklarerad elanvändning
Laddhybrid = ??? under utredning !!!

 

Drivmedel Energiinnehåll Ref
Ren bensin 9100 [kWh/m3] c
Ren diesel 9800 [kWh/m3] c
Ren etanol 5900 [kWh/m3] c
Fame 9170 [kWh/m3] c
HVO 9440 [kWh/m3] c
Biogas 9700 [kWh/1000 Nm3] 12930 [kWh/1000kg] c
Naturgas 11000 [kWh/1000 Nm3] 13250 kWh/1000kg] c
Certgas 9970 kWh/1000 Nm3] 13890 [kWh/1000 kg] d
E85* 6508 [kWh/m3]  
Fordonsgas* 10070 [kWh/1000 Nm3] 13030 kWh/1000 kg]  

*Energivärdet för E85 respektive fordonsgas beräknar vi utgående från faktiska bränslemixen föregående år enligt statistik och uppskattningar gjorda av bilindex.

 

Källor och referenser

a: Drivmedel och biobränslen 2015 Mängder, komponenter och ursprung rapporterade i enlighet med drivmedelslagen och hållbarhetslagen (ER 2016:12), Energimyndigheten aug 2016.
b: Värde från ENTSO-e för Nordisk Elmix LCA flytande femårsmedelvärde - bearbetat av Emma Hedberg, Miljöförvaltningen i Stockholm, aug 2016,
c: Transportsektorns energianvändning (STEM) ES 2015:01
d: Kommunikation med Mattias Svensson, Svenskt Gastekniskt Center, dec 2015


 

Senast uppdaterad 16-09-16
Stockholm och Malmö driver miljofordon.se

Stockholm och Malmö driver miljofordon.se med stöd från Energimyndigheten.